Cestná doprava

Vybudovanie 8,3 km diaľnice bude stáť 3,12 miliardy Sk

Výstavba II. etapy diaľnice R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie v okrese Žiar nad Hronom, ktorá sa začala dnes, si vyžiada vyše 3,12 miliardy Sk (103,56 milióna eur). Vybudovanie 8372 metrov dlhého úseku bude financované zo štrukturálnych fondov a zo štátneho rozpočtu.

Objednávateľom je Národná diaľničná spoločnosť (NDS), a.s., Bratislava a zhotoviteľom Združenie Žarnovica II, s hlavným členom Doprastav, a.s., Bratislava. Predpokladá sa, že 70 % zo spomínanej sumy bude zo štrukturálnych fondov a 30 % zo štátneho rozpočtu. Tento pomer sa však môže zmeniť a bude závisieť od schválených žiadostí na financovanie stavby, konštatoval v Hliníku nad Hronom pri začatí stavby generálny riaditeľ NDS Igor Choma. Diaľnicu majú dokončiť do dvoch rokov. Choma však vidí reálnu možnosť skrátiť jej výstavbu o pol roka a dokončiť ju súčasne s I. etapou na ktorú nadväzuje, pretože tam je podľa doterajšieho priebehu prác reálny predpoklad jej skrátenia o šesť mesiacov. Trasa II. etapy rýchlostnej cesty R1 smeruje údolím Hrona, mimo zastavané územie obcí Lehôtka pod Brehmi, Lovča a Šášovské Podhradie. Územie, ktorým tento úsek rýchlostnej cesty prechádza, tvorí v prevažnej časti poľnohospodárska pôda. Začiatok stavby je za obcou Lehôtka pod Brehmi, za navrhovanou mimoúrovňovou križovatkou "Lehôtka" a končí v priestore križovatky v Šášovskom Podhradí, kde sa napojí na existujúcu rýchlostnú cestu R1 Šášovské Podhradie – Budča. Na trase II. etapy je potrebné okrem iného vybudovať 10 mostov a jednu mimoúrovňovú križovatku. Tiež preložiť plynovod, vedenia veľmi vysokého, vysokého a nízkeho napätia, upraviť vodné toky, preložiť vodovody a kanalizácie a káble Železníc SR a telekomunikačné káble. V rámci ochrany životného prostredia pred znečisťovaním stavbu vybavia 10 odlučovačmi ropných látok a protihlukovými stenami v dĺžke 3,86 km.

zdroj: TASR, foto: internet

Prečítajte si aj

Back to top button