Cestná doprava

ÚVO neeviduje v rámci tendra na elektronické mýto námietky

V procese neukončeného tendra na  dodávateľa elektronického mýta Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) neeviduje v súčasnosti žiadnu námietku. V tomto roku posledné dve námietky podali navrhovatelia proti inému úkonu verejného obstarávateľa zákazky, ktorým je Národná diaľničná spoločnosť (NDS). Ide o námietku navrhovateľa z vyradeného konzorcia ToSy pod vedením spoločnosti Elektrovod Holding a o námietku skupiny Slovakpass, ktorá patrí medzi štyroch uchádzačov, ktorí cenovú ponuku do tejto súťaže predložili.
 

O námietkach oboch navrhovateľov úrad rozhodol v októbri. O zastavení konania o námietkach skupiny dodávateľov Slovakpass, a to z dôvodu, že navrhovateľ nepodal námietky v zmysle zákona o verejnom obstarávaní NDS, rozhodol úrad 10. októbra. Povinnosťou navrhovateľa je totiž námietku predložiť ÚVO a verejnému obstarávateľovi. Keďže sa tak nestalo, úrad nie je oprávnený o námietke vecne rozhodnúť.
V piatok 17. októbra úrad zamietol aj námietky skupiny dodávateľov pod vedením Elektrovod Holding. Námietka sa týkala koncernu Siemens ako technologického dodávateľa skupiny SanToll, hoci pôvodne bol členom skupiny Satways, ktorá ponuku do tendra nepredložila. 
Nakoľko záujemca – skupina Satways v predmetnom obstarávaní ponuku nepredložila, nestala sa podľa úradu uchádzačom. Znamená to, že zákon nebráni členovi skupiny Satways stať sa subdodávateľom iného uchádzača, ktorý ponuku v spomínanom tendri predložil.
Ďalej navrhovateľ namietal osobu konzultanta verejného obstarávateľa, o ktorom sa domnieva, že konal v záujme presadenia ponuky uchádzača, ktorého subdodávateľom je koncern Siemens. Navrhovateľ označil pôsobenie konzultanta v rámci vyhodnocovania ponúk uchádzačov za neprijateľné. Úrad potvrdil, že konzultant sa nezúčastňoval na vyhodnocovaní splnenia požiadaviek na predmet zákazky komisiou, ani na jej zasadnutí. Stanovisko konzultanta nebolo podľa ÚVO podkladom na vylúčenie uchádzačov.
Rozhodnutie o poslednej deviatej námietke (17. október) môže ÚVO zverejniť až po 48 hodinách. To je čas, kedy sa má o výsledku rozhodnutia úradu oboznámiť navrhovateľ námietky.
V zmysle zákona, ak od rozhodnutia poslednej námietky úrad do 14 dní nezaeviduje novú námietku v súťaži na dodávateľa elektronického mýta, bude môcť ďalší krok urobiť predstavenstvo NDS.
Medzi uchádzačmi s predloženou ponukou sú združenie ToSy, konzorcium Slovakpass, Kapsch a SanToll – Ibertax, ktorý s najvyššou predloženou cenovou ponukou ako neoficiálny víťaz zostal v hre o dodávateľa elektronického mýta na Slovensku.

zdroj: TASR, foto: internet

Prečítajte si aj

Back to top button