Cestná doprava

Úsek rýchlostnej cesty R4 Svidník je odovzdaný do užívania

Úsek rýchlostnej cesty R4 Svidník, preložka cesty s dĺžkou 4,573 kilometra, ktorý je súčasťou transeurópskej doplnkovej siete TINA koridoru V.A. bol v pondelok dňa 20. decembra 2010 slávnostne otvorený a odovzdaný do užívania.

Stalo sa tak za účasti prvého podpredsedu vlády a ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky pána Jána Figeľa, predstaviteľov Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., predstaviteľov zhotoviteľov stavby a zástupcov projektanta, spoločnosti DOPRAVOPROJEKT, a.s., ktorá tento úsek naprojektovala.
Účelom slávnostne otvoreného úseku rýchlostnej cesty R4 Svidník, preložka cesty bolo vybudovanie kapacitnej rýchlostnej cesty, ktorá bude súčasťou diaľničnej siete a siete rýchlostných ciest Slovenskej republiky. Táto cesta je de facto obchvatom mesta Svidník a je súčasťou trasy v smere sever – juh pod označením R4 (štátna hranica SR/PR Vyšný Komárnik – Svidník – Giraltovce – Prešov – Košice – Milhosť štátna hranica SR/MR).
„Úsek rýchlostnej cesty R4 Svidník, preložka cesty, navrhnutý a budovaný v polovičnom profile R11,5/80 prispeje k zníženiu vplyvov dopravy na životné prostredie priamo v zastavanom území mesta Svidník, k dopravnému odľahčeniu komunikačného systému samotného mesta Svidník presmerovaním tranzitnej dopravy mimo zastavaného územia. Stavba ako celok bude dokončená keď v druhej fáze výstavby bude dobudovaná druhá polovica profilu štvorpruhovej rýchlostnej cesty, a to po naplnení kapacity v súčasnosti budovanej polovice profilu“, informoval Ing. arch. Gabriel Koczkáš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti DOPRAVOPROJEKT, a.s.
„Súčasťou stavby, ktorá je členená na 58 stavebných objektov sú križovatky Svidník juh a Svidník sever. Ich funkciou je dopravné napojenie komunikačného systému mesta Svidník na rýchlostnú cestu R4. Na obchvate dlhom 4,573 km sa nachádza 8 mostných objektov, dočasný mostný objekt cez potok Ladomírka, 8 cestných objektov, 5 poľných a lesných ciest, 4 oporné a zárubné múry“, doplnil Ing. arch. Koczkáš.
 

Prečítajte si aj

Back to top button