Cestná doprava

Úsek budúcej diaľnice D4 s križovatkou Stupava – juh na diaľnici D2 je odovzdaný do užívania

Za účasti pána Figeľa, 1. podpredsedu vlády a ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, predstaviteľov Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., Bratislavského samosprávneho kraja, projektovej spoločnosti DOPRAVOPROJEKT, a.s. a zhotoviteľa stavby Združenie „D2, Križ. Stupava, JV–Strabag-DPS“ bol 1. augusta 2011 slávnostne odovzdaný do užívania 3,025 km dlhý úsek budúcej diaľnice D4 s križovatkou Stupava – juh na diaľnici D2.

Prínosom tejto stavby bude rýchlejšie a bezpečnejšie dopravné spojenie Bratislavy s mestskou časťou Záhorská Bystrica, obcou Marianka, mestom Stupava, odľahčenie preťaženej cesty I/2, efektívnejšie využívanie diaľnice D2 a zníženie negatívnych vplyvov dopravy na životné prostredie. Novootvorený 3,025 km dlhý úsek budúcej diaľnice D4 dopravne prepojil cesty I/2 a II/505, s prepojením na existujúcu diaľnicu D2 v západnej časti hlavného mesta SR Bratislava, v blízkosti mesta Stupava a mestskej časti Záhorská Bystrica.
 
„Komunikácia je realizovaná v polovičnom profile výhľadovej diaľnice D4 v kategórii D 26,5/100 a momentálne je kvalifikovaná ako cesta pre motorové vozidlá s rýchlosťou obmedzenou na 90 km/h. Následne po plánovanom dobudovaní ďalších úsekov smerom do Rakúskej republiky a smerom do Rače, sa tento úsek diaľnice D4 v plnom profile stane súčasťou tzv. „nultého dopravného okruhu okolo hl. m. SR Bratislavy“, informoval Ing. arch. Koczkáš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti DOPRAVOPROJEKT, a.s.
 
Technickú štúdiu tohto diaľničného úseku pod názvom „Križovatka – Stupava juh na diaľnici D2“ vypracovala spoločnosť DOPRAVOPROJEKT, a.s. v roku 2001. O dva roky neskôr bola spracovaná dokumentácia pre stavebný zámer a dokumentácia pre územné rozhodnutie. V roku 2005 bolo Mestskou časťou Bratislava – Záhorská Bystrica vydané územné rozhodnutie. Dokumentácia pre stavebné povolenie bola spracovaná v roku 2007, na základe ktorej bolo v roku 2009 vydané právoplatné stavebné povolenie.
 
Budúca diaľnica D4 je vedená v extraviláne v dostatočnej vzdialenosti od zástavby. Začína v km 39,800 diaľnice D4 v mieste úrovňovej križovatky „Záhorská Bystrica“ a končí napojením na ceste II/505 v km 42,825, kde bola dočasne vybudovaná okružná križovatka „Devínska Nová Ves“.
 
Súčasťou stavby je sedem mostných objektov, z toho dva mosty nad diaľnicou D2, jeden most nad diaľnicou D4, tri mosty na diaľnici D4 a jeden most na ceste I/2. Novootvorený úsek pozostáva zo 43 stavebných objektov, z čoho 20 objektov tvoria preložky a úpravy existujúcich inžinierskych sietí.
 

 

Prečítajte si aj

Back to top button