Cestná doprava

Druhá etapa rýchlostnej cesty R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie slávnostne odovzdaná do užívania

Od 20. januára môžu vodiči využívať celý úsek rýchlostnej cesty R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie.

Predstavitelia Ministerstva, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., spoločnosti DOPRAVOPROJEKT, a.s. ako generálneho projektanta celého úseku a zhotoviteľa stavby, ZDRUŽENIE ŽARNOVICA II – DOPRASTAV, a.s., Inžinierske stavby, a.s. Košice, Strabag, a.s., Stavby silnic a železnic, a.s., slávnostným prestrihnutím pásky otvorili druhú etapu úseku rýchlostnej cesty R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie do užívania.

Trasa cesty I. triedy I/65 medzi Žarnovicou a Šašovským Podhradím
situovaná v údolí rieky Hron v súbehu so železničnou traťou bola donedávna považovaná za jeden z najkritickejších cestných úsekov na Slovensku nevyhovujúci pre diaľkovú dopravu.

Výstavba štvorpruhovej smerove rozdelenej komunikácie kategórie R 22,5/100(80) o celkovej dĺžke 18,048 km
bola rozdelená na dva stavebné úseky. Úsek prvej etapy nahradil v novembri 2009 cestu I/65 a plynulo nadviazal na úsek rýchlostnej cesty R1 od Tekovských Nemiec po Žarnovicu.

„Úsek druhej etapy
spomínaného úseku R1 dlhý 8,372 km je pokračovaním komunikačného systému od novovybudovanej mimoúrovňovej križovatky „Lehôtka“ po mimoúrovňovú križovatku „Šášov“ (km 17,955) navrhnutú ako úplnú štvorlístkovú križovatku rýchlostnej cesty R1 a cesty I/65, ktorá zabezpečí napojenie jestvujúcej cesty I/65 na rýchlostnú cestu R1 a zároveň aj napojenie cesty III/05076,“ informoval Ing. arch. Gabriel Koczkáš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Rýchlostná cesta R1 Žarnovica - Šašovské Podhradie je súčasťou európskeho cestného ťahu E 58 Viedeň (Rakúsko) – Rostov na Done (Ruská federácia) zabezpečujúcej na území Slovenska dopravné prepojenie v smere západ – východ.
„Úsek R1 prispeje k zníženiu negatívnych dopadov dopravy na životné prostredie, umožní cestujúcim vyššiu jazdnú rýchlosť, plynulú premávku, a predovšetkým zlepší nielen regionálnu, ale aj medzinárodnú dostupnosť,“ doplnil Ing. arch. Koczkáš.

V rámci stavby boli vybudované odbočovacie a pripojovacie pruhy výhľadovej mimoúrovňovej križovatky s rýchlostnou cestou R2. V riešenom úseku sa nachádza 10 mostných objektov. Ich šírkové usporiadanie vychádza z profilu kategórie R 22,5/100 so základnou šírkou medzi zvodidlami 10,25 m.


Prečítajte si aj

Back to top button