Logistika a skladovanie

Efektívnu intralogistiku riadi komplexná autonómnosť

Efektívnu intralogistiku riadi komplexná autonómnosť. Neskoré, nedostatočné a často neefektívne obsluhovanie výrobných liniek alebo iných zariadení núti firmy optimalizovať intralogistické procesy.

Takmer všetky podnikateľské subjekty dnes plánujú potrebné výrobné kapacity podľa aktuálneho stavu produkcie. V tomto smere je nevyhnutné zamerať sa na časové analýzy logistických procesov. Ich hlavnými prínosmi sú štandardizované logistické činnosti, jednoznačne určená časová náročnosť jednotlivých logistických činností, podklady pre kapacitné plánovanie s vysokou vypovedacou hodnotou, efektívne odmeňovanie pracovníkov a identifikácia stratových činností.

Procesné riadenie

Na mapovanie hodnotového toku je k dispozícii analytický nástroj Value Stream Mapping (VSM), ktorý mapuje všetky procesy – od vstupného materiálu až po hotový výrobok. Odborníci oceňujú činnosť VSM. Je ním ucelený pohľad na hodnotový tok výrobku, ktorý odhalí možné straty, úzke miesta a dôvody neefektívneho toku v procesoch na pracovisku alebo v skladoch. Hlavným cieľom aplikácie spomínaného nástroja je navrhnúť budúci stav bez plytvania.

Po identifikácii procesov je potrebná ich štandardizácia, aby vplyvom odlišného prístupu pracovníkov nedochádzalo k zvýšenému plytvaniu v dôsledku nárastu logistických procesov. „Príkladom môže byť štúdia normovania logistických procesov v trojzmennej prevádzke skladu, pričom sa zistilo, že proces vyskladňovania materiálu uskutočňovala každá zmena iným spôsobom. V rámci jedného logistického procesu boli namerané tri odlišné časy na stanovenie normy. Je teda úplne evidentné, že dve zmeny zbytočne plytvali,“ hovorí Antonín Miller, odborník na výrobný layout, digitálny podnik a logistiku.
Ergonómia je v oblasti logistických procesov základným nástrojom na odstránenie plytvania vo forme zbytočných pohybov na pracoviskách. Jej cieľom je navrhnúť usporiadanie pracovného miesta a súvisiacich pracovísk takým spôsobom, aby všetky pohyby boli realizované čo možno najefektívnejšie.

Efektívnu intralogistiku riadi komplexná autonómnosť

„Pomocou ergonomických nástrojov je možné analyzovať pracovné polohy jednotlivých činností, dokonca až s ohľadom na fyzické proporcie zamestnanca, a zaistiť tak optimálne podmienky na vykonávanie pracovných činností. Pojem optimálny v tomto zmysle reprezentuje podmienky s minimom neproduktívnych pohybov a bez rizika preťažovania pracovníkov,“ upozorňuje Miller.

Systém Smart Industry

Podľa odborníkov spoločnosti ANASOFT je možné zo zberu dát z jednotlivých výrobných liniek alebo pracovísk dospieť k integrácii riadiaceho Smart Industry systému s podnikovým ERP, s cieľom získavať aktuálne a presné informácie o skladových zásobách. Vďaka dostupnosti informácií o disponibilných materiáloch a vstupných údajoch z výrobných liniek môže systém dynamicky riadiť výrobnú logistiku.

Logistický manažment má potom prístup k aktuálnym a presným informáciám, čo je dôležité na prijímanie včasných rozhodnutí s primeranou reakciou na mimoriadne situácie. „Vnútropodnikové zásobovanie sa stáva dostatočne flexibilným vďaka optimalizácii jednotlivých materiálových tokov inteligentnými algoritmami. Smart Industry systém koordinuje plnenie úloh jednotlivými zariadeniami a autonómne synchronizuje logistické a výrobné procesy vzhľadom na aktuálne požiadavky a podmienky,“ podotýka expert na intralogistiku Peter Bílik.

Efektívnu intralogistiku riadi komplexná autonómnosť

Počítačová simulácia a kompletná autonómnosť

Simulácia sa v súčasnej dobe stáva neodmysliteľným nástrojom využívaným na optimalizáciu intralogistickej prevádzky. Trend customizácie kladie značný dôraz na správnu funkciu logistických tokov a zásobovanie materiálom. Pričom možno konštatovať, že simulácia je v týchto prípadoch nevyhnutnosťou. Ide o metódu, ktorá pomocou počítačového modelu logistického procesu umožňuje manažérom predvídať výrobu pri zmene podmienok a optimalizovať dopravný systém vzhľadom na zadané kritériá.
Príkladom pre simulačnú úlohu v oblasti logistických procesov môže byť prechod systému zásobovania na automatický logistický systém – AGS.

„Tento prechod predstavuje zmenu spôsobu zásobovania štandardnou manipulačnou technikou s obsluhou na zásobovanie automaticky riadenými vozíkmi, samonavádzanými prepravnými plošinami či dronmi. Ide o najvyšší stupeň automatizácie výrobnej logistiky. Flotila AGV alebo iných prepravných zariadení plní úlohy vygenerované riadiacim systémom s umelou inteligenciou,“ konštatuje Bílik.
Podľa neho prax potvrdila, že digitalizácia logistiky sa najčastejšie realizuje inovačnými riešeniami v troch konkrétnych oblastiach: riadenie a správa skladu, intralogistika a outbound logistika.

Zdroj
transport.sk
Editor
AS

Prečítajte si aj

Back to top button