Logistika a skladovanie

30 rokov Zväzu logistiky a zasielateľstva SR

30 rokov Zväzu logistiky a zasielateľstva SR. V roku 1992 na Slovensku začal proces vytvorenia samostatného zasielateľského zväzu.

Zväz logistiky a zasielateľstva SR (ZLZ SR) je profesijným združením, ktoré združuje podnikateľov v oblasti logistiky a zasielateľstva, už tri dekády. V roku 1992 na Slovensku začal proces vytvorenia samostatného zasielateľského zväzu. V tom čase bolo na našom území ešte relatívne málo firiem zaoberajúcich sa špeciálne zasielateľstvom. Išlo prevažne o spoločnosti so zmiešanou činnosťou, a to dopravnou aj zasielateľskou, na čo bolo nutné prihliadať pri vytvorení profesijnej organizácie. 21. februára 1992 bol založený Zväz zasielateľov Slovenska (ZZS).

Zakladajúcimi členmi boli Ing. Ľubomír Adámek (ČESMAD CS Bratislava), Ing. Jozef Federič (J.P.J. Trans Žilina), Ing. Peter Lamoš (Transped Žilina), Ing. Pavel Ceniga (Rosetrans Ružomberok), Ing. Karol Köteleš (Gemsped Rožňava), Ing. Dagmar Havrilová (Delta Nitrans), Ing. Jaroslav Horečný (VŠDS Žilina).

Hlavným cieľom ZZS bolo hájiť záujmy zasielateľov vo vzťahu k štátnym, podnikateľským a záujmovým organizáciám, aktívne sa zúčastňovať na tvorbe legislatívy v odbore, podieľať sa na príprave a realizácii zásad štátnej dopravnej politiky, vypracovať jednotné zasielateľské podmienky, zapojiť sa do systému povoľovania koncesií v zasielateľstve a do systému medzinárodnej špedície, venovať sa otázkam právnej pomoci zasielateľom a problematike špedičného poisťovania, nadviazať úzku spoluprácu s Obchodnou a priemyselnou komorou SR, vplývať na zabezpečovanie výchovy a odborného rastu na školách a postgraduálnych kurzoch a zabezpečovať rýchlu a presnú informovanosť členov.

Vstup do FIATA a ďalších štruktúr

Sídlom ZZS sa stala Žilina ako historicky známy dopravný uzol na Slovensku so širokou teoretickou základňou v podobe inštitúcií VÚD a VŠDS. V apríli 1992 sa konalo prvé zhromaždenie členov ZZS v Žiline – predsedom sa stal Ing. Jozef Federič, podpredsedom Ing. Ľubomír Adámek a výkonným tajomníkom Ing. Jaroslav Horečný. V roku 1993 sa ZZS stalo členom FIATA – Medzinárodnej federácie združení zasielateľov.

ZZS sa úspešne etabloval na Slovensku aj v medzinárodných štruktúrach a k rozvoju zväzu významne prispeli aj ďalší odborníci, ako Peter Menczer, prof. Ing. Jozef Královenský, CSc., prof. Ing. Jozef Gnap, PhD., ďalší prezident ZZS Ing. Pavol Jelenek, Ing. Dagmar Havrilová, Ing. Peter Lamoš, Ing. Ladislav Ďurina. Zväz sa presťahoval do Bratislavy a rozšíril svoje pôsobenie o logistiku pod novým názvom Zväz logistiky a zasielateľstva SR (ZLZ SR).

V roku 2001 sa prezidentom ZLZ SR stáva Ing. František Komora, ktorý stojí na čele tohto úspešného profesijného zväzu dodnes. ZLZ SR spolupracuje so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou (SOPK), s Asociáciou zamestnávateľských združení a zväzov, so Združením autodopravcov ČESMAD Slovakia a s mnohými obdobnými zväzmi v zahraničí. ZLZ SR si vybudoval veľmi dobré vzťahy najmä s českými partnerskými združeniami. Do ZLZ SR vstúpili firmy pôvodne združené v ASEP – Asociácii slovenských expresných prepravcov, čo podstatne posilnilo pozíciu ZLZ SR z hľadiska zastúpenia logistického sektora.

30 rokov Zväzu logistiky a zasielateľstva SR

V tom istom roku začali prvé rokovania s organizáciou Európsky styčný výbor pre zasielateľov spoločného trhu, ako aj s organizáciou Comité de Liaison Européen des Commissionaires et Auxiliaires de Transport du Marché Commun (CLECAT), ktorá sídli v Bruseli. Zväz logistiky a zasielateľstva SR sa v roku 2004 stal riadnym členom CLECAT a nadviazal spoluprácu s medzinárodnou organizáciou International Chamber of Commerce (ICC), ktorá vydáva a udržuje medzinárodné štandardy obchodných podmienok medzi dodávateľmi a odberateľmi v medzinárodnom obchode – pravidlá Incoterms definuje ako základné svetové obchodné podmienky pre predaj tovaru.

V roku 2005 vstupuje ZLZ SR do IASA – Medzinárodnej asociácie bezpečnostných poradcov. V roku 2007 ZLZ SR obhájil vzdelávací program FIATA Diploma v Zürichu. Túto činnosť v zväze zastrešuje prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. FIATA Diploma v zasielateľstve pozostáva v súčasnosti zo 14 modulov, ktoré zahŕňajú všetky kľúčové témy pre zasielateľov. Akými sú napríklad multimodálna preprava, letecká preprava, colné postupy a informačné a komunikačné technológie v zasielateľstve.

30 rokov Zväzu logistiky a zasielateľstva SR

Zväz logistiky a zasielateľstva SR v spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline, ako aj s Fakultou prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov v marci 2006 prvýkrát validoval pred medzinárodnou komisiou ABVT FIATA vzdelávací kurz ZASIELATEĽSTVO – Špedičný expert FIATA podľa predpísaných štandardov FIATA. Kurz bol neskôr ministerstvom školstva akreditovaný v rámci celoživotného vzdelávania. Na základe tejto validácie absolventi získali celosvetovo uznávaný doklad o celoživotnom vzdelávaní FIATA Diploma.

ZLZ SR začal v poslednom desaťročí organizovať súťaž študentov stredných škôl z radov pridružených členov zväzu o najlepšiu odbornú prácu ich študentov. Pričom tri najlepšie študentské práce sú okrem diplomu oceňované aj finančnou odmenou. V roku 2008 ZLZ SR podpísal Dohodu o spolupráci s Magyar Vámügyi Szövetség. V roku 2009 enormne rastie kriminalita tzv. fantómových dopravcov. ZLZ SR sa intenzívne venuje ochrane a prevencii proti tzv. dopravcom s falošnou identitou, ktorí naložia tovar u odosielateľa, nedorazia k príjemcovi a s týmto tovarom zmiznú, alebo identitou dopravnej spoločnosti kúpenej alebo založenej za účelom páchania trestnej činnosti.

Ocenenie študentov

30 rokov Zväzu logistiky a zasielateľstva SR

Spravidla ide o dobre a medzinárodne organizované zločinecké skupiny s dobrou znalosťou v medzinárodnej doprave a logistike. Tie okrem vyššie uvedenej trestnej činnosti páchajú často aj ďalšiu trestnú činnosť. Páchatelia vyhľadávajú stresové a krízové situácie, kde príkazcovi, zasielateľovi alebo odosielateľovi hrozí strata zákazníka, alebo stavajú na ich túžbe po zisku. ZLZ SR identifikoval základné schémy ich činnosti. V rokoch 2009 – 2010 predstavovali fantómoví dopravcovia najväčší problém slovenských zasielateľov a odosielateľov. V roku 2012 sa otázka zneužívania falošnej identity stala skutočne vážnym problémom v európskom meradle. Fantómoví dopravcovia boli najdiskutovanejšou témou na kongrese FIATA 2012 a 2013.

V tomto období sa začali uskutočňovať aj stretnutia s pracovníkmi Europolu. V roku 2014 prebehlo v Bruseli zasadnutie CORTE, už za účasti Ing. Františka Komoru ako podpredsedu Security institute of CLECAT a Nicolette van der Jagt, generálnej sekretárky CLECAT, vo veci novelizácie normy TC 379 upravujúcej štatistiky kriminality v cestnej doprave. Norma bola následne podľa návrhu p. Komoru upravená, takže konečne sa začalo pracovať so skutočnými údajmi o „fake carriers“.

Menovanie prezidenta ZLZ SR do predsedníctva združenia CLECAT a menovanie Tomáša Suhányiho do funkcie šéfa WG Road v roku 2016 je medzinárodným úspechom ZLZ SR. V roku 2011 bolo podpísaných niekoľko dohôd o spolupráci – s Colným riaditeľstvom SR, so Svazem spedice a logistiky ČR a s Českou logistickou asociáciou, o. s. Vďaka týmto dohodám sa mohli na Slovensku udeľovať diplomy Európskej logistickej asociácie a kolegovia z Čiech mohli komunikovať so združením CLECAT.

Katarína Hindrová a Stanislav Michalička

30 rokov Zväzu logistiky a zasielateľstva SR

Transport logistics Mníchov

V roku 2017 sa ZLZ SR po prvý raz zúčastnil na medzinárodnom veľtrhu Transport logistics v Mníchove. V súvislosti s veľtrhom je potrebné spomenúť prácu, ktorú v stánku odviedli Katarína Hindrová a Stanislav Michalička. Účasť si zopakovali aj v roku 2019, ďalšie aktivity v Mníchove však zmaril koronavírus. V roku 2021 zväz ešte podporil podobnú akciu organizovanú slovenskými podnikmi v komplexe Incheba Bratislava – WOF EXPO.

Na kongrese FIATA v Kuala Lumpur bol Ing. Komora opäť oslovený so žiadosťou o prednášku na tému „Úloha logistiky v medzinárodnom obchode“. To, že je ZLZ SR oslovovaný tak významnými organizáciami, ako je FIATA, svedčí o tom, že Slovensko si už získalo autoritu vo svetovom zasielateľstve a logistike.

Najnovším počinom ZLZ SR z roku 2021 je vstup do Asociácie priemyselných zväzov (APZ). ZLZ SR spolupracuje aj so Zväzom automobilového priemyslu (ZAP SR), ktorý vzhľadom na špičkovú logistiku tohto priemyselného odvetvia predstavuje prirodzeného partnera pri pripomienkovaní legislatívy, colných a daňových zákonov a ostatných zmien vplývajúcich na zásobovanie výrobných liniek a intralogistiky. Asociácia priemyselných zväzov (APZ) sa v júni 2021 zmenila na Asociáciu priemyselných zväzov a dopravy (APZD). K priemyselným zväzom významných zamestnávateľov z oblasti automobilového, strojárskeho, elektrotechnického či hutníckeho priemyslu sa ako noví členovia APZD pridali ZLZ SR, Asociácia železničných dopravcov Slovenska – AROS a Zväz autobusovej dopravy.

„Pri príležitosti 30. výročia ZLZ SR sa chcem poďakovať všetkým jej členom za aktívnu a činorodú prácu, ktorá vyniesla tento zväz medzi rešpektované profesijné organizácie, ale najmä trom osobám – prvou osobou je pán Peter Menczer, človek, ktorý bol od počiatku pri zakladaní zväzu a je v predstavenstve zväzu dodnes, druhou je Ján Stovíček, niekdajší generálny sekretár, a treťou je Katarína Hindrová, ostatná generálna sekretárka, na všetko mysliaca, bezchybná, zodpovedná a pohodová spolupracovníčka, s ktorou je radosť robiť,“

dodáva prezident zväzu Ing. František Komora.
Ing František Komora, prezident ZLZ SR

V spolupráci
transport.sk
Back to top button