Železničná doprava

Zastaraný park koľajových vozidiel

Jednou z vážnych prekážok rozvoja osobnej železničnej dopravy je zastaraný park koľajových vozidiel. Jeho významná časť nespĺňa požiadavky medzinárodných dohovorov a má nevyhovujúcu ekonomiku prevádzky. Štyridsaťpäť percent vozňov a 56 percent hnacích vozidiel na Slovensku je starších ako 25 rokov.

Tento neutešený stav by mala riešiť urýchlená obnova a modernizácia parku mobilných prostriedkov Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK). Má sa tak diať v rámci „Operačného programu Doprava“ – prioritná os „Železničná verejná osobná doprava“, ktorý vychádza z Národného strategického referenčného rámca Slovenskej republiky na roky 2007 – 2013. „Tento program vytvára reálne predpoklady na zlepšenie kvality ponuky, ekologizáciu dopravy a nárast cestujúcich verejnou železničnou dopravou,“ konštatuje Michal Vereš, riaditeľ odboru stratégie a medzinárodných vzťahov ZSSK.
 
Očakávaná pomoc EÚ
Keďže Slovensko má nedostatok finančných zdrojov, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, požiada Európsku komisiu (EK) o nenávratný finančný príspevok. Železnice by tak mohli získať na zásadnú obnovu vozového parku až 183 miliónov eur. „V druhom kvartáli tohto roku treba začať vlastné tendrovanie na tieto mobilné železničné prostriedky,“ hovorí Ľubomír Vážny, minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR. Napriek snahám sa cestujúci v prímestskej doprave nedočkajú komfortnejšieho cestovania skôr ako o dva roky. „Vyšší komfort cestovania v prímestskej doprave vlakom nastane až v roku 2010, kedy by po železnici mohli premávať prvé nové vlakové jednotky,“ dodáva Ľ. Vážny. Najmodernejšie vozne chce totiž ZSSK zaraďovať do diaľkových spojov – Intercity, rýchlikov a do niektorých zrýchlených vlakov. Súčasná štruktúra a evidenčný stav hnacích dráhových vozidiel ZSSK odráža prevádzkové potreby osobnej železničnej dopravy pred rokom 1989. Vzhľadom na prebiehajúcu reštrukturalizáciu hospodárstva SR a následný útlm železničnej dopravy bola obnova parku hnacích dráhových vozidiel po roku 1991 z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov prakticky zastavená. „Chýbajúce výkonové rady a zlepšenie ekonomiky ostatných hnacích dráhových vozidiel sme riešili modernizáciou a rekonštrukciou vhodných typov vozidiel,“ konštatuje M. Vereš.
Ku koncu roka 2007 bolo v inventárnom stave ZSSK 694 hnacích dráhových vozidiel.
Viac ako štvrtina z nich (27 %) je zastaraných.
 
Zaostávanie za štandardom
Značne fyzicky opotrebované a morálne zastarané sú tiež osobné vozne. Z počtu 1 146 osobných vozňov klasickej stavby, zaraďovaných do vlakov osobnej dopravy, je 712 vozňov starších ako 20 rokov. Z počtu 1 240 vozňov špeciálnej stavby (lôžkové 123 ks, reštauračné 16 ks, salónne 2 ks) je celkom 130 starších ako 20 rokov. Väčšina vozňového parku nespĺňa kritériá moderných osobných vozňov z hľadiska súčasných požiadaviek na kvalitu dopravy, kultúry cestovania a bezporuchovej prevádzky. Používané osobné vozne svojím konštrukčným riešením spolu so zastaranou infraštruktúrou nedovoľujú zvyšovať dopravnú rýchlosť, čím sa znižuje konkurenčná schopnosť železničnej dopravy najmä voči cestnej doprave.
„V posledných rokoch okrem nákupu a modernizácie vozidlového parku stagnovala aj realizácia vyšších stupňov periodických opráv, kde sa postupný pokles finančných prostriedkov negatívne prejavil najmä v počte a rozsahu vykonávaných opráv,“ dodáva M. Vereš. Tento nepriaznivý stav sa najviac odzrkadlil na zanedbaní opráv interiéru a hygienických zariadení osobných vozňov. Periodické opravy sa realizovali iba v rozsahu nutnom pre zachovanie bezpečnosti železničnej dopravy a intervaly opráv sa predlžovali.
 
Modernizácia je otázkou prežitia
Na dosiahnutie uspokojivých ekonomických ukazovateľov osobnej dopravy je nevyhnutné zabezpečiť priebežnú obnovu parku osobných vozňov v období 15 rokov. V dlhodobom priemere je pri súčasnej potrebe nevyhnutné obnoviť (nakúpiť alebo modernizovať) približne 100 osobných vozňov ročne. Optimálnym riešením je ich 50-percentný nákup a 50-percentná komplexná modernizácia. „Prioritou sú poschodové jednotky a jednotky push-pull pre prímestskú dopravu, motorové jednotky pre medziregionálnu dopravu a vozne na rýchlosti 160 km/hod a 200 km /hod pre medzinárodnú a vnútroštátnu prepravu. V súvislosti s postupnou modernizáciou zredukujeme park osobných vozňov vo väzbe na obslužnosť územia a dopyt na trhu,“ upozorňuje M. Vereš.
Pri určovaní rozsahu obnovy parku sa vychádzalo z marketingového prieskumu realizovaného ŽSR a ZSSK a štúdií spracovaných medzinárodnými konzultačnými firmami v rámci EÚ a UIC. Slovensko je súčasťou EÚ, životná úroveň občanov vzrástla, ale atraktivita osobnej železničnej dopravy pre obyvateľstvo klesá. Ak ZSSK nebude môcť efektívne investovať do obnovy vozňového parku, v budúcnosti na to doplatíme všetci.

Prečítajte si aj

Back to top button