Letecká doprava

SCHRAML:Mojím cieľom je vytvoriť z letiska dôstojnú vstupnú bránu

Predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ Letiska M. R. Štefánika – Airport Bratislava (BTS), a. s., Zdeněk Schraml v rozhovore pre TASR odpovedá na otázky týkajúce sa ďalšieho rozvoja bratislavského letiska.

Boli ste predsedom Dozornej rady BTS, vo funkcii predsedu predstavenstva ste približne 5 mesiacov, stihli ste sa už zorientovať, určiť si základné priority?

Hneď po nástupe na letisko na mňa čakali úlohy, ktoré súviseli s urýchlením procesov naštartovaných predchádzajúcim manažmentom. Priority som si rozdelil podľa štyroch funkčne odlišných územných kvadrantov, na ktoré areál letiska delia dve na seba kolmé vzletovo-pristávacie dráhy.
Prioritou prvého kvadrantu je nový letiskový terminál pre cestujúcich. Rozbehli sme tender na jeho zhotoviteľa, ktorý je v súčasnosti v záverečnej fáze, a spustili sme nultú čiže prípravnú fázu výstavby tak, aby víťaz tendra už našiel predpripravené stavenisko a mohol hneď začať stavať. Súčasne sme dali vypracovať urbanistickú štúdiu územia pred terminálom, tzv. predstaničia, kde chceme umiestniť parkovací dom, administratívnu budovu, nákupné centrum a hotel. V oblasti technického zázemia riešime rozvoj opravárenskej základne, ktorá sa tu dnes v určitej podobe nachádza, avšak zahraniční záujemcovia prejavili záujem o jej rozšírenie a rozvoj. 
O druhom a treťom kvadrante možno z pohľadu plánovacieho horizontu do roku 2020 hovoriť ako o územnej rezerve pre tretiu vzletovo-pristávaciu dráhu. No a vo štvrtom kvadrante máme rozplánované projekty týkajúce sa cargo dopravy. Tu má nákladná doprava dostatočný potenciál budúceho rastu. Počas môjho pôsobenia na letisku sme oslovili niekoľko potenciálnych partnerov, či už priamo listom alebo formou inzertných článkov v odborných zahraničných časopisoch, a momentálne vyhodnocujeme navrhnuté modely spolupráce.  

Bratislavské letisko vyhlásilo tender na výstavbu nového terminálu, prihlásili sa traja záujemcovia. Je to podľa vás dostatočný počet, ste spokojný s prejaveným záujmom?

Myslím si, že počet predložených ponúk bol adekvátny vzhľadom na náročnosť celej zákazky a na požiadavky kladené na zhotoviteľa rekonštrukcie a dostavby terminálu letiska. Súťažné podklady si vyzdvihlo 30 záujemcov, pričom ponuku v lehote na predkladanie ponúk predložili traja uchádzači. To je podľa mňa úctyhodné aj vzhľadom na súčasnú finančnú krízu.

Vláda SR rozhodla, že do financovania rozvoja letiska nevstúpi strategický investor, ale bude ho financovať z vlastných zdrojov, bolo to podľa vás správne rozhodnutie?

Išlo o rozhodnutie vlády, ktoré plne rešpektujem. Mojou úlohou je zabezpečiť chod a rozvoj letiska v súlade s vládou prijatým strategickým plánom. Naším spoločným cieľom je z bratislavského letiska konečne vytvoriť dôstojnú vstupnú bránu do Slovenskej republiky. 

Do roku 2012 je naplánované preinvestovať na bratislavskom letisku 4,9 miliardy Sk (162,65 milióna eur). Základné imanie letiska má byť navýšené o 2,1 miliardy Sk (69,71 milióna eur). Môžete to potvrdiť? 

Môžem potvrdiť, že použitie verejných zdrojov v celkovej sume 2,1 miliardy Sk (69,71 milióna eur) zo štátnych finančných aktív na rekonštrukciu a dostavbu terminálu bude zabezpečené zvýšením základného imania letiska, konkrétne navýšením akcionárskeho podielu Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vydaním nových akcií letiskovej spoločnosti so súhlasom oboch akcionárov. Navýšenie základného imania bude realizované v troch etapách v rokoch 2008 až 2010 v závislosti od potrieb financovania výstavby.
Čo sa týka zvyšných 2,8 miliardy Sk (92,94 milióna eur) z čiastky 4,9 miliardy Sk (162,65 milióna eur), tie by mali byť použité na rozvoj cargo zóny, predstaničia, opravy a údržbu, rozšírenie a obnovu strojového parku, údržbu dráhového systému a ďalšie projekty súvisiace s bezprostrednou prevádzkou letiska. Ich financovanie by malo byť zabezpečené z vlastných zdrojov letiska a privátnych zdrojov.

Očakávate v budúcom roku zvýšenie počtu vybavených cestujúcich, nové destinácie, prípadne plánujete spoluprácu s novými leteckými spoločnosťami? Viete odhadnúť, o koľko by mohol vzrásť počet prepravených cestujúcich?

Proces budovania nových leteckých spojení je jedna z najnáročnejších úloh bratislavského letiska, pretože tu sa najviac odzrkadľuje konkurencia v blízkom okolí – Viedni a Budapešti. Otvoriť novú pravidelnú linku znamená byť si istí, že sa niekoľkokrát týždenne počas celého roka nazbiera dostatok cestujúcich do danej destinácie. Naše obchodné oddelenie však intenzívne pracuje na vytypovávaní najzaujímavejších miest pre slovenských cestujúcich. Zároveň hľadáme s rôznymi dopravcami možnosti, ako našu ponuku rozšíriť. Predpokladáme, že prvé úspechy v oblasti rozširovania našej siete by sa mohli dostaviť už v letnej sezóne 2009. O konkrétnych destináciách je však ešte predčasné hovoriť. V budúcom roku opäť očakávame ďalší medziročný nárast cestujúcich, i keď percentuálne vyjadrenie rastu nebude pravdepodobne také výrazné ako v tomto roku. Hlavným dôvodom je aktuálna spotrebiteľská nálada v našej spádovej oblasti a predpokladaná stagnácia dopytu po vybraných destináciách. 

Aké má plány letisko v budúcom roku v oblasti nákladnej dopravy? Oslovili ste viacerých potenciálnych záujemcov, kedy sa dajú očakávať konkrétne výsledky? 

Nákladná doprava je vhodným doplnkom osobnej dopravy z hľadiska efektívnejšieho využitia kapacít nášho letiska. Rozhodne by bola škoda ich nevyužiť. Zároveň je aj zdrojom príjmov, z ktorých by sa dal financovať ďalší rozvoj a skvalitňovanie bratislavského letiska. Z hľadiska rozšírenia potrebnej infraštruktúry momentálne stále vyhodnocujeme predložené projekty potenciálnych záujemcov o budovanie základne na obsluhu nákladu. Z pohľadu samotnej prepravy nákladu   diskutujeme so súčasným najvýznamnejším cargo dopravcom na bratislavskom letisku, spoločnosťou DHL Express, o možnostiach navýšenia frekvencie ich nákladných letov. Keďže spokojnosť s doterajším vývojom spolupráce je obojstranná, verím, že dôjde k dohode. 
O prepravu nákladu cez naše letisko sa zaujímajú aj ďalšie cargo letecké spoločnosti, avšak úspešné začatie spolupráce s nimi bude závisieť od našich kapacitných možností náklad obslúžiť. Aj preto je výstavba cargo základne vo štvrtom kvadrante veľkou prioritou. V prípade, že by sa cargo rozlietalo podľa našich predstáv, môžeme hovoriť o desiatkach tisícok ton prepraveného nákladu ročne v porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami. Prioritou číslo jeden však pre nás naďalej ostáva rozvoj osobnej dopravy.

Myslíte si, že bratislavské letisko má isté konkurenčné výhody v porovnaní s letiskami vo Viedni a Budapešti, ktoré sú najbližšie k BTS?

Nerád sa púšťam do porovnávania s okolitými letiskami, nakoľko zohrávali strategickú úlohu omnoho skôr ako bratislavské. Naša konkurenčná výhoda pri preprave v rámci Európy je najmä v pohodlnej veľkosti a dostupnosti nášho letiska. Okrem toho vsádzame aj na kvalitu a cenu služieb, personál a bezbariérový rečový kontakt. 

Myslíte si, že svetová finančná kríza bude mať nejaký vplyv na ďalší rozvoj leteckej dopravy? Ako vidíte jej možný rozvoj v budúcnosti?

Prejavy finančnej krízy sa už dnes prelievajú aj do leteckého sektora. Za september 2008 bol objem prepravy na európskych letiskách o 3,3 % nižší ako vlani a mnohí prepravcovia na budúci rok avizujú racionalizačné plány. Napriek tomu veríme, že sa v priebehu roka 2009 v našom letovom pláne objavia novinky a celkový objem prepravy neklesne. Sprievodným javom aktuálnej krízy je zníženie cien leteckého paliva, čo by mohlo aspoň čiastočne napomôcť k jej ľahšiemu a rýchlejšiemu prekonaniu. Najdôležitejším faktorom na budúci rok však bezpochyby bude dopyt po spojeniach.

zdroj: TASR, foto: internet

Prečítajte si aj

Back to top button