Cestná doprava

ÚVO zamietol námietky uchádzača Slovakpassu v tendri na výber mýta

Za neopodstatnené označil Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) námietky spoločnosti Slovakpass – uchádzača v tendri na výber elektronického mýta na Slovensku. ÚVO preto zamietol námietky tohto navrhovateľa týkajúce sa výberu členov komisie, ktorá posudzuje ponuky uchádzačov na predmetnú zákazku.

Obstarávateľom tejto doposiaľ neukončenej zákazky – Komplexná služba elektronického výberu mýta, je Národná diaľničná spoločnosť (NDS). Podľa hovorkyne úradu Heleny Fialovej "navrhovateľ námietky Slovakpass namietal, že žiaden z členov komisie verejného obstarávateľa na vyhodnotenie ponúk nemá adekvátne odborné vzdelanie alebo prax pre mýtny systém, ktorý je predmetom zákazky." Námietky podal Slovakpass proti inému úkonu verejného obstarávateľa NDS 30. októbra. Komisia úradu na základe predložených podkladov v rozhodnutí s dátumom 1. decembra konštatovala, že "výber odborníkov, ktorí budú členmi komisie na vyhodnotenie ponúk, je v kompetencii verejného obstarávateľa". V rozhodnutí ÚVO potvrdil, že obstarávateľ menovaním členov zostavil komisiu na vyhodnotenie ponúk, ktorá je po každej stránke schopná a spôsobilá vyhodnotiť predložené ponuky. Ďalej navrhovateľ v podaných námietkach spochybnil nezávislosť člena komisie, ktorým bol údajne Raoul Schild. "Z dokumentácie verejného obstarávateľa vyplýva, že Schild nebol členom komisie na vyhodnotenie splnenia požiadaviek na predmet zákazky," potvrdil ÚVO. Nemohla teda nastať situácia, že by ovplyvňoval členov komisie alebo niektorého z uchádzačov diskriminoval.

zdroj: TASR, foto: internet

Prečítajte si aj

Back to top button