Cestná doprava

PSK uvoľní peniaze na dofinancovanie cesty k poľskej hranici

Poslanci Prešovského samosprávneho kraja (PSK) dnes schválili navýšenie prostriedkov na dofinancovanie projektu „Modernizácie cestného spojenia Osturňa – štátna hranica – Niedzica“ vo výške 365.000 eur z vlastných zdrojov.

Projekt realizuje PSK v spolupráci s poľským partnerom a niektorými obcami na slovenskej strane hranice v rámci medzinárodného programu spolupráce. Ako dnes uviedol riaditeľ Správy a údržby ciest PSK Vladimír Kozák, pôvodný rozpočtový náklad na slovenskú časť projektu bol schválený vo výške 2,89 milióna eur s DPH, pričom 85 % prestavuje dotácia Európskej únie, 10 % poskytne štát a spolufinancovanie PSK je na úrovni päť percent.
      
Kozák zdôraznil, že dôvodom navýšenia nákladov je situácia na úsekoch ciest, ktorá vznikla po schválení projektu, jednak v dôsledku počasia, ale i preťažovania ciest. Financie budú použité na modernizáciu cesty 3. triedy v Lysej na Dunajcom, úseku cesty medzi Spišskými Hanušovcami a Osturňou a zosúladenie napojenia na slovensko-poľskej hranici. Podľa Kozáka nepriaznivo na vozovku vplývajú predovšetkým kamióny.
      
„Tie sú prevažne preťažené, čo je vidno aj na vozovke, je tam sieťový rozpad celej konštrukcie vozovky, preto je nutné ju sanovať a vymeniť všetky vrstvy, aby sme mohli položiť živičný kryt,“ povedal Kozák. Dodal, že je potrebné tieto práce dofinancovať z vlastných zdrojov, aby sa projekt mohol dokončiť podľa harmonogramu a cestu tak odovzdať do užívania v novembri tohto roka. Poslanci dnes rovnako schválili aj začatie verejného obstarávania na realizáciu rekonštrukcií havarijných stavov úsekov ciest po zimnom období v správe PSK.
      
Podľa Kozáka ide o cesty, ktoré je nutné nevyhnutne opraviť. Dodal, že verejné obstarávanie na dodávateľa prác bude na každú stavbu zvlášť, pričom financovanie by malo byť jednak z vlastných zdrojov ale i z regionálneho operačného programu. „Máme vytvorený priestor pre verejné obstarávanie a tým je možnosť, že v druhej polovici roka 2011 by došlo aj k realizácii vybraných úsekov,“ konštatoval Kozák. V zozname SÚC PSK je zahrnutých 16 úsekov ciest 2. a 3. triedy, v celkovej dĺžke takmer 18 kilometrov.

Cestári chcú upravovať poškodené úseky, ktoré sú v rozmedzí od 100 metrov až po takmer päť kilometrov. Odhadované náklady na opravu sa pohybujú na úrovni vyše 2,5 milióna eur. Kozák verí, že konečná vysúťažená cena by sa mohla znížiť o niekoľko stotisíc eur. Záverečnú sumu bude nakoniec schvaľovať regionálne zastupiteľstvo.
 

Prečítajte si aj

Back to top button