Cestná doprava

NSK pripravuje rekonštrukciu 19 cestných stavieb z fondov EÚ

Nitriansky samosprávny kraj (NSK) pripravil návrh stavieb, ktoré ako prvé po schválení návrhu poslancami NSK predloží v rámci Regionálneho operačného programu (ROP) do výzvy "Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov".

NSK bude na pripravených 19 stavieb s celkovými vyčíslenými nákladmi 662,092 milióna Sk (21,98 milióna eur) po zverejnení výzvy ROP žiadať o nenávratný finančný príspevok v rámci oprávnených výdavkov, týkajúcich sa projektového zámeru. Prioritou NSK je čerpať finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov na stavby ciest, ktoré sú v havarijnom stave. V Nitrianskom kraji to je najmä cesta tretej triedy medzi obcami Pozba a Dedinka a prestavba mosta cez potok Kamenec v Preseľanoch. Celkové náklady na tieto dve stavby sú vyčíslené na 62,4 milióna Sk (2,07 milióna eur). 
Odbor dopravy Úradu NSK v spolupráci s Regionálnymi správami ciest NSK pripravili Plán obnovy a modernizácie ciest II. a III. triedy financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ na roky 2007 až 2013. Celkovo je do plánu zaradených 37 stavieb, z toho 13 rekonštrukcií mostov, 10 okružných križovatiek a 14 úsekov rekonštrukcií ciest. Odbor dopravy NSK zabezpečuje predinvestičnú prípravu 33 stavieb, na zostávajúce štyri zabezpečujú projektovú prípravu obce, cez ktoré cesty prechádzajú. Obce zabezpečia projektovú prípravu a majetkovoprávne vysporiadanie, ktoré prevedú na NSK. Na takto pripravenú stavbu bude NSK žiadať finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov. V zmysle Programového manuálu ROP 2007 až 2013 "Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov" bol príspevok z fondov EÚ  pre NSK schválený vo výške 22,338 milióna eur ((672,955 milióna Sk).

zdroj: TASR, foto: internet

Prečítajte si aj

Back to top button